[PATCH 4/5] U-Boot v1: ARM: OMAP3: omap24xx_i2c.c checkpatch cleanup

omap24xx_i2c.c checkpatch cleanup. No functional change.

04_omap24xx_i2c_checkpatch_cleanup.txt (8.96 KB)